02 / 05 / 06 - ÓïêïëáôÝíéåò óôéãìÝò äéáóêÝäáóçò ìå ÷ïñçãü ôçí ÉÏÍ

03 / 01 / 06 - ÅÎÏÐËÉÓÌÏI ÐÁÉÄÏÔÏÐÙÍ ÊÁÉ ÐÁÑÊÙÍ ÁÍÁØÕ×ÇÓ ÁÐÏ ÔÏ MERRYLAND PARK

04 / 05 / 05 - ÓïêïëáôÝíéåò óôéãìÝò äéáóêÝäáóçò ìå ÷ïñçãü ôçí ÉÏÍ

12 / 11 / 04 - Äþñï ôï Interactive cd "Ç Êéâùôüò ôïõ Íþå" áðï ôçí Playmobil

05 / 08 / 04 - Ïé Þñùåò ôçò "ÁÌÉÔÁ FUN" ðáßæïõí óôï "MERRYLAND PARK" !!!

28 / 06 / 04 - T-shirt "RaMMer" - "MERRYLAND PARK"

03 / 06 / 04 - Êïõðüíé äþñïõ áðï ôï"MERRYLAND PARK"

27 / 05 / 04 - Îåêßíçóå ç ëåéôïõñãßá ôïõ Play Room ìå PlayStation 2

24 / 05 / 04 - ¢íïéîå ôï “ÐÁÉ×ÍÉÄÁÄÉÊÏ”

17 / 05 / 04 - Ó÷ïëéêÝò ôóÜíôåò äþñï áðü ôçí “PAXOS”

10 / 05 / 04 - Ðáéäéêü ãåýìá óôï "MERRYLAND PARK"